DEPONIJE

Odlaganje je zadnji korak u složenom sistemu obrade otpadaka i predstavlja vrlo osetljiv, nepovratan zahvat u prirodnoj okolini. Upravo zato savremeni koncepti obrade otpadaka postavljaju kao osnovni cilj sprečavanje nastajanja novih otpada u okruženju.

Današnja realnost zahteva od nas više vrsta praktičnih rešenja u oblasti odlaganja otpadaka :

  • projektovanje i gradnju deponija u skladu sa savremenim zahtevima za obradu otpadaka, u smislu novih zahvata u prirodi
  • rekonstrukcija postoječih deponija koja obuhvata projekat sanacije postoječeg stanja i istovremeno širenje ili nadgradnju deponije po savremenim principima
  • celovito  rešavanje problematike starih otpada u okolini

NOVE DEPONIJE

Pojedine vrste i grupe otpadaka obrazujemo na osnovu rizika koji dugoročno predstavljaju za okolinu. Tim osobinama su prilagodjeni i geološki, geotehnički, hidrološki, stambeni i drugi kriterijumi za izbor odgovarajuče lokacije za deponiju, gradnju, rad i zatvaranje deponije. Ove kriterijume istražujemo, uporedno vrednujemo i procenjujemo. Savremenu deponiju projektujemo i gradimo kao gradjevinski objekat: izolacija dna i bočnih strana je izvedena savremenim kombinacijama izolacionih materijala, prekrivanje i rekultivacija su u skladu sa projektnom tehnologijom i dinamikom odlaganja, zahvatanje ispusnih voda je uredjeno drenažnim sistemom, a po potrebi se uspostavlja i sistem za odvod gasova. Rad deponije je plod vlastitog znanja, koncipiramo ga i projektujemo zajedno sa svim pratečim aktivnostima, kao što je sistem prijema otpadaka, predobrade, skladištenja, savladjivanje meteornih i pozadinskih voda, tehnološka rešenja za obradu ispusnih voda …

REKONSTRUKCIJA DEPONIJA

Sigurnim projektantskim rešenjima, koja se zasnivaju na hidrogeološkim, geotehničkim i gradjevinskim merama, kao i na svestranom poznavanju karakteristika otpadaka, brinemo za dugoročno smanjenje uticaja postoječe deponije na životnu sredinu. Na datoj lokaciji, u skladu sa savremenim zahtevima, stvaramo tehničke uslove za dalje korištenje ovog prostora koji je več namenjen za odlaganje.

STARI OTPADI

Spasavanje starih otpada se zasniva na vlastitim tehnološkim rešenjima i na tehničko-tehnološkim iskust-vima s područja celovite zaštite životne sredine. Na tom polju garantujemo tehnički i ekonomski optimalna rešenja koja zadovoljavaju i sa stanovišta zaštite okoline. Ona se kreču od istraživanja i izrade stručnih nacrta, preko prerade i obrade do jednog od oblika finalnog obezbedjenja.

 
 Sertifikati

SGS ISO 9001
SGS ISO 14001
SGS OHSAS 18001

Beohidro doo, Skender begova 11a, 11000 Beograd, Srbija; tel/fax: +381 (0)11 29 28 164

pocetna strana